Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Konsultacje społeczne zmian w dokumentach LGR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka planuje wprowadzić zmiany w LSR na lata 2014-2020.
PROJEKT AKTUALIZACJI LSR obejmuje wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 do umowy ramowej - Lokalnej Strategii Rozwoju, a także w budżecie LSR, harmonogramie naborów wniosków, planie działania, lokalnych kryteriach wyboru operacji. Projekt zmian dotyczy także Procedury wyboru operacji (zał. nr 3 do umowy ramowej) oraz Regulaminu Rady (zał. nr 4 do umowy ramowej).
Zmiany wprowadzane w w/w dokumentach mają usprawnić wdrażanie i realizację LSR oraz szybszego wydatkowania środków przewidzianych w ogłaszanych przez LGR konkursach wniosków o dofinansowanie. Część proponowanych zmian wynika z nowelizacji ustawy o RLKS z dnia 18 stycznia 2017 r. oraz nowelizacji ustawy o polityce spójności, która ma wejść w życie początkiem września br. Zmiany w budżecie wynikają z niskiego poziomu środków finansowych przeznaczonych na Koszty bieżące i Aktywizację, który może spowodować problemy wpływające na sprawną i efektywną realizację umowy o dofinansowanie oraz zobowiązań z niej wynikających. Jak wynika z doświadczeń poprzedniego okresu funkcjonowania odpowiednie zasoby finansowe, a tym samym kadrowe i rzeczowe są niezbędne do prawidłowej realizacji LSR. Stąd planowane zwiększenie poziomu Kosztów bieżących i Aktywizacji z 10% do 15% budżetu LSR (z 1 200 000 zł do 1 800 000 zł). W harmonogramie konkursów planuje się przesunięcie 2 konkursów z 2019 rok, na 2018 rok. Dotyczy konkursu w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką oraz 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W wyniku aktualizacji budżetu oraz harmonogramu konkursów, zmianie ulegnie plan działania, który dostosowany zostanie do powyższych dokumentów.


W wyniku zgłaszanych uwag przez Członków Rady oraz nowelizacji ustawy w zakresie polityki spójności i ustawy o RLKS, które mają wejść w życie początkiem września br.  dokonano zmian w Procedurze wyboru operacji, Regulaminie Rady oraz lokalnych kryteriach wyboru operacji.

W załącznikach znajduje się szczegółowy zakres zmian.
Uwagi można zgłaszać do 4 września br. do godz. 13.00 na adres e-mail: biuro@bielskakraina.pl
Jednocześnie informujemy, że otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR odbędzie się w 31 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie LGR Bielska Kraina (ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała), sala konferencyjna III piętro.
« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.