Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Konsultacje społeczne zmian w LSR Bielskiej Krainy

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji LSR pod społeczne konsultacje.

 

Zmiany wprowadzane w LSR obejmują:

- na stronie 34 rozszerzono nazwę Przedsięwzięcia 3.1.1 w brzmieniu: Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich. Rozszerzono uzasadnienie oraz sposób realizacji niniejszego przedsięwzięcia umożliwiając podmiotom branży rybackiej o aplikowanie o środki w ramach PO RiM;

- na stronie 36 w Tabeli 15. Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników do Zidentyfikowanego problemu / wyzwania społeczno-ekonomicznego określonego: Ograniczony dostęp i słabe wykorzystanie przez mieszkańców
i turystów potencjału wodnego BK w rubryce „Planowane przedsięwzięcia” – analogicznie do zmian na stronie 34 rozszerzono nazwę przedsięwzięcia. W rubryce „Produkty” zmieniono nazwę produktu z „10 tys. m2 obszarów wodnych przywróconych do pierwotnego stanu w wyniku wsparcia LSR” na „10 tys. m2 obszarów wodnych przywróconych lub odtworzonych do pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w wyniku wsparcia LSR”. W Rubryce „Rezultaty” zmieniono nazwę rezultatu z „2 zbiorniki wodne przywrócone do użytku publicznego” na „2 zbiorniki wodne przywrócone lub odtworzone do użytku publicznego lub użytku gospodarczego”. W rubryce „Oddziaływanie” zmieniono nazwę z „2 zbiorniki wodne na terenie LSR wymagające przywrócenia do stanu pierwotnego” na „2 zbiorniki wodne na terenie LSR wymagające przywrócenia lub odtworzenia do stanu pierwotnego środowiska obszarów rybackich”.

- na stronie 38 w Tabeli 16. Uzasadnienie wyboru wskaźników – do Celu ogólnego nr 3 – zaktualizowano nazwę wskaźnika z „Liczba zbiorników wodnych na terenie LSR wymagających przywrócenia do stanu pierwotnego” na „Liczba zbiorników wodnych na terenie LSR wymagających przywrócenia lub odtworzenia do stanu pierwotnego środowiska obszarów rybackich”, Zmieniono nazwę wskaźnika do Celu szczegółowego 3.1 z „Liczba zbiorników wodnych przywróconych do użytku publicznego” na „Liczba zbiorników wodnych przywróconych lub odtworzonych do użytku publicznego lub użytku gospodarczego”. Dla przedsięwzięcia P.3.1.1 zmieniono nazwę wskaźnika z: „Wielkość obszarów wodnych przywróconych do pierwotnego stanu w wyniku wsparcia LSR” na „Wielkość obszarów wodnych przywróconych lub odtworzonych do pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w wyniku wsparcia LSR”.

- na stronie 42  w tabeli nr 19. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 3 zmieniono nazwę przedsięwzięcia i nazwę wskaźnika produktu analogicznie do zmian dokonanych na wcześniejszych stronach LSR;

- na stronie 53 w tabeli nr 24 Wykazanie zgodności kryteriów z wynikiem diagnozy i wskaźnikami analogicznie do zmian  dokonanych na wcześniejszych stornach LSR zmieniono nazwy wskaźników;

- na stronie 56 w tabeli nr 25 Budżet realizacji LSR (wdrażanie i współpraca) w podziale na poszczególne cele i przedsięwzięcia zmieniono nazwę przedsięwzięcia nr 3.1.1 analogicznie do zmian wprowadzonych na wcześniejszych stronach LSR;

- na stronie 61 w tabeli nr 26 Wykazanie zgodności z dokumentami planistycznymi gmin zmieniono nazwę przedsięwzięcia 3.1.1 analogicznie do zmian wprowadzonych na wcześniejszych stronach LSR.

 

Uzasadnienie zmian w LSR: w wyniku braku zainteresowania przez podmioty publiczne składaniem projektów w ramach przedsięwzięcia: Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych, oraz zainteresowaniem przez podmioty branży rybackiej składaniem projektów w ramach planowanego naboru, LGR postanowiła rozszerzyć zakres wsparcia i umożliwić ubieganie się o środki w ramach PO Rybactwo i Morze w ramach niniejszego przedsięwzięcia również przez podmioty branży rybackiej. Nie wprowadzenie zmian w LSR może skutkować nie wywiązaniem się Stowarzyszenia z zapisów umowy ramowej (nie osiągnięcie co najmniej 40% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w LSR w latach 2016-2020 – kwota określona w paragrafie 4 ust 1 umowy ulega obniżeniu o 10% oraz o różnicę pomiędzy zaplanowanym poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR).

                                                                                                                                                                                          

 

W załączeniu znajduje się projekt zmian LSR.

 

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@bielskakraina.pl do 10.04.2018 r. do godz. 15.00.

Jednocześnie informujemy, że otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR odbędzie się 8 maja br. o godz. 9.00 w siedzibie LGR Bielska Kraina
ul. Regera 81 43-382 Bielsko-Biała (w biurze Stowarzyszenia – parter).
« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.