Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Konsultacje społeczne zmian w LSR i Procedurach wyboru operacji

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, w wyniku przeprowadzonego audytu desygnacyjnego w Samorządzie Województwa Śląskiego, poddajemy propozycję aktualizacji LSR oraz Procedur wyboru operacji pod społeczne konsultacje.

 

W wyniku przeprowadzenia audytu desygnacyjnego przez Instytucję Audytową w ramach PO RiM w celu oceny spełnienia przez Instytucję Zarządzającą kryteriów desygnacji określonych w załączniku nr XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz audytu desygnacyjnego systemu informatycznego LIDER oraz środowiska teleinformatycznego, w którym system funkcjonuje w ramach PO RiM. Jedną z rekomendacji jest to, by procedury wyboru operacji do dofinansowania opracowane przez LGD były przejrzyste i niedyskryminujące, w związku z tym zobowiązano LGD do wprowadzenia następujących zmian:

- modyfikacja procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR poprzez wprowadzenie pytań weryfikujących spełnienie poniższych zagadnień:

 1. Promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet;
 2. Niedyskryminacja;
 3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych;
 4. Zrównoważony rozwój;
 5. Zapewnienie, że operacje nie będą wybrane, w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem przez beneficjenta wniosku
  o dofinansowanie.

W związku z powyższym dokonano stosownych zmian:

- Lokalna Strategia Rozwoju : w rozdziale VI.  Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, w punkcie 6.2 Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów  w ramach punktu zgodności projektu z LSR w ramach oceny zgodności projektu z PO RiM 2014-2020 (str. 47-48):

 „operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ( spełnia warunki określone w PO RYBY 2014-2020, zakłada spełnienie zagadnień: promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminację, dostęp dla osób niepełnosprawnych, zrównoważony rozwój oraz zapewnienie, że operacje nie będą wybrane, w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie”

Ponadto w wyniku dostosowania zapisów do ustawy RLKS dodano w kryterium zgodności z PO RiM punkt kontrolny:

„istnieje możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze”;

oraz dodatkowy punkt kontrolny pn.:

operacja jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia dodatkowo wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

Dodatkowo w LSR dokonano następujących zmian wynikających z wdrażania LSR:

 • W tabeli 18. Cele i wskaźniki dla celu ogólnego 2 na stronie 42 błędnie wpisano nazwę celu szczegółowego 2.1 zamiast „ Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców ” powinno być „ Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców ”;
 • Na str. 33 i 34 do sposobu realizacji przedsięwzięć w ramach  Przedsięwzięcia 2.1.1  Kultura wolnego czasu, jako czynnik integracji społeczności lokalnych oraz Przedsięwzięcia 2.2.2  Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy dopisano informację, że „ Realizowane projekty w ramach w/w przedsięwzięć mają swoim charakterem obejmować działania zmierzające do promowania, zachowania lub upowszechniania dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Powyższa zmiana wynika z konieczności spełnienia przez projekty składane w ramach w/w przedsięwzieć celu z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w PO Rybactwo i Morze określonego w paragrafie 7 ust 1 lit a) pn. "promowanie, zachowanie lub upowszechnianie diedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego".


- Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych:

Dokonano zmian w załączniku nr 3 do Procedury pn. „Wzór ogłoszenia o naborze wniosków” w pkt IV. Warunki przyznania pomocy, w podpunkcie b) jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020 dodano:

- spełnia warunki przyznania pomocy określone w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020,

- zakłada spełnienie zagadnień: promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminacja, dostęp dla osób niepełnosprawnych, zrównoważony rozwój, zapewnienie, że operacja nie będzie wybrana, w przypadku gdy została ona fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie,

- w stosunku do której istnieje możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze.

 

Dodano podpunkt f) w brzmieniu:

f)          jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia dodatkowo wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, jeśli takie dodatkowe warunki zostały wskazane.

W załączniku nr 4: Kryteria oceny operacji oraz w załączniku nr 10: Wzór karty oceny operacji w zakresie kryterium zgodności z PO „Rybactwo i Morze” wprowadzono zapisy:

- Projekt jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020,

- Projekt zakłada spełnienie zagadnień: promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminację, dostęp dla osób niepełnosprawnych, zrównoważony rozwój oraz zapewnienie, że operacje nie będą wybrane, w przypadku gdy zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie

- istnieje możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze

W zakresie kryterium „Zgodność z informacjami podanymi w ogłoszeniu o naborze” wprowadzono dodatkowy zapis:

- „Projekt jest zgodny z warunkami udzielenia wsparcia dodatkowo wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (jeśli dotyczy)”.

 

- Procedura wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Dokonano zmian w Procedurze wyboru operacji własnych LGD w następującym zakresie:

 • W etapie III. Posiedzenie Rady dotyczące wyboru operacji własnej LGD w punkcie 10 dokonano zmiany w 2 podpunkcie w zakresie wprowadzenia dodatkowego zapisu: „Rada dokonuje wyboru operacji oceniając jej zgodność z kryteriami wyboru operacji własnej LGD, które stanowią osobny dokument – na Karcie oceny operacji, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Procedury”. W związku z brakiem opracowanego wzoru karty oceny wprowadzono nowy załącznik nr 5 Wzór karty oceny;
 • W punkcie 11 dokonano zmiany zapisu z „ Operacja jest uznana za wybraną, jeżeli uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów (35) w ramach oceny zgodności operacji własnej z kryteriami oceny ” na „ Operacja jest uznana za wybraną, jeżeli uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów (2) w ramach oceny zgodności operacji własnej z kryteriami podstawowymi oceny”.

Uzasadnienie: w Procedurze błędnie wpisano minimalną ilość punktów, która w LSR określona została na poziomie 2 punktów, dodatkowo dodano że ocena w ramach operacji własnych podlega tylko kryteriom podstawowym.

 

Dokonano zmian w załączniku nr 2: Fiszka projektowa w następującym zakresie: w punkcie uzasadnienie zgodności operacji własnej LGD z LSR, w tym wykazanie, że operacja własna LGD dokonano zmieniono zapis z: „ zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników; jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” na:

a) operacja jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”
(w tym:

- jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PO RYBY 2014-2020,

- zakłada spełnienie zagadnień: promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, niedyskryminacja, dostęp dla osób niepełnosprawnych, zrównoważony rozwój, zapewnienie, że operacja nie będzie wybrana, w przypadku gdy została ona fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem przez beneficjenta wniosku
o dofinansowanie,

- istnieje możliwość udzielenia wsparcia w formie wskazanej w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej;

b)operacja zakłada realizację przynajmniej jednego celu ogólnego, a tym samym jednego celu szczegółowego i osiągnięcie przypisanego do niego wskaźnika rezultatu;

c)operacja zakłada realizację przynajmniej jednego przedsięwzięcia, a tym samym wzrost wartości przypisanego mu wskaźnika (wskaźników) produktu, o co najmniej jeden punkt;

d) operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany winformacji
o planowanej do realizacji operacji własnej

e)operacja jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia wskazanymi w informacji
o planowanej do realizacji operacji własnej.

 

 • zmiana wynika z wprowadzonych zmian podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 07.09.2017 r. w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji, które wprowadzono w LSR oraz w Procedurze przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina, z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych – analogicznie w wyniku dokonywania zmian w pozostałych procedurach dokonano zmiany kryteriów oraz na postawie pisma otrzymanego z Samorządu Województwa Śląskiego – po przeprowadzonym audycie desygnacyjnym.

Dokonano zmian w załączniku nr 4: Kryteria oceny operacji:

W punkcie. II. Kryteria podstawowe: zmieniono zapis z „ stosowane wobec wszystkich wniosków objętych oceną, w ramach każdego naboru. Wnioskodawca musi uzyskać co najmniej 40% punktów” na „stosowane wobec wszystkich wniosków objętych oceną,
w ramach każdego naboru. Wnioskodawca musi uzyskać co najmniej 2 punkty”.

W ramach Kryterium I: zgodność z LSR dokonano zmian, które są wynikiem audytu desygnacyjnego oraz zmian wprowadzonych w LSR i Procedurze przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina, z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych analogicznie wprowadzając zmiany w kryteriach, które wprowadzone zostały wcześniej podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 07.09.2017 r.

Wprowadzono nowy załącznik nr 5 Wzór karty oceny operacji – w związku z tym, iż wcześniej wór karty oceny operacji nie został opracowany.

 

 

- Procedura realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców

Dokonano zmian w Procedurze wyboru projektów grantowych w następującym zakresie:

 • W Etapie V. Przygotowanie do Posiedzenia Rady w punkcie 21 dodano 2 zdanie
  w brzmieniu: „ Rada dokonuje wyboru operacji oceniając ich zgodność z LSR
  i kryteriami wyboru operacji – na Karcie oceny operacji, której wzór stanowi załącznik nr 18 do Procedury
  ”.

Uzasadnienie: dodano nowy załącznik nr 18 – Karta oceny operacji do Procedury realizacji projektów grantowych, w związku z tym, że na etapie składania wniosku na wybór LSR karta oceny operacji nie była opracowana.

 • Załącznik nr 3 do Procedury realizacji przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina projektów grantowych pn. „ Ogłoszenie o konkursie na wybór grantobiorców
  w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina projektu grantowego
  ”: wprowadzono dodatkowy punkt pn. „Warunki przyznania pomocy” – w pierwotnej wersji ogłoszenia o naborze brak było informacji dotyczącej warunków, jakie powinny spełniać projekty w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze;
 • Załącznik nr 5 do Procedury realizacji przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina projektów grantowych pn. „ Kryteria oceny ”: zmiany w kryteriach zgodności z LSR są wynikiem audytu desygnacyjnego oraz zmian wprowadzonych w LSR i Procedurze przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina, z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych analogicznie wprowadzając zmiany w kryteriach, które wprowadzone zostały podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 07.09.2017 r.;
 • Wprowadzono nowy załącznik do Procedury realizacji przez Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina projektów grantowych – zał. nr 18 pn. „Wzór karty oceny operacji ”.

 

 

W załączeniu znajduje się projekt zmian LSR i Procedur naboru.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@bielskakraina.pl do 20.02.2018 r. do godz. 12.00.

Jednocześnie informujemy, że otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR odbędzie się 19 lutego br. o godz. 9.00 w siedzibie LGR Bielska Kraina
ul. Regera 81 43-382 Bielsko-Biała (w biurze Stowarzyszenia – parter).

           

 

 
« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.