Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Sektor publiczny

BENEFICJENT: sektor publiczny


- sektor publiczny: gminy, powiat, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców;

Operacja:
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

W ramach tej operacji  można uzyskać pomoc na:


1) Poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem;
2) Rewitalizację miejscowości w wyniku realizacji operacji  polegającej w szczególności na: remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków
i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu;
3) Remont, odbudowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;

4) Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży;

5) Budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy
i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją;
6) Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna
rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.);

7) Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi;
8) Promocje obszaru objętego LSROR.

9) Popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR.Pomoc finansową na realizację powyższych operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85% tych kosztów. Wysokość limitu, w okresie realizacji programu wynosi 3 000 000zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację (zadanie) nie może przekroczyć 1 500 000 zł.Operacja:
Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.W ramach tego operacji można uzyskać pomoc na:


1) inwestycje melioracyjne związane z:

- rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych;

- ochroną przeciwpowodziową;

- regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji;
- ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej – z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych;

2) budowę, odbudowę, rozbudowę  lub zabezpieczenie szlaków wodnych;

3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych;
4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000;

5) renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk;

6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody;

7) remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażeniu w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej;
8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

Pomoc finansową na realizację powyższych operacji w przypadku zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85 % tych kosztów.


Wysokość limitu, w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta,
z tym że pomoc na jedną operację (zadanie) nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 100 08 38
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.