tel. 33 810-57-35 | 725-449-170 e-mail: biuro@bielskakraina.pl
biuro czynne: pon. – śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt. 7:00 – 13:00

-A A A+

Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy

Cel ogólny 2: Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2.2: Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do osiągnięcia następującego celu określonego w art. 63 pkt d Rozporządzenia 508/2014: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury,

Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych: do 50,00% wsparcia, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% wsparcia. (tj. operacja, spełnia jedno z kryteriów, (i) jest w interesie zbiorowym; (ii) ma zbiorowego beneficjenta; (iii) projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

Limit pomocy: w okresie realizacji programu beneficjent może otrzymać 300 000,00 zł.

Przykładowe przedsięwzięcia:

 • wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty, związane

 • zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,

 • wydawanie publikacji, folderów poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,

 • udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących turystyki, lokalnej kultury i produktów,

 • badania i ekspertyzy dotyczące turystyki i lokalnej kultury,

 • oznakowanie i promocja produktów lokalnych,

 • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych,

 • promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej,

 • badania i analizy dotyczące ruchu turystycznego,

 • działania z zakresu spójnej wizualizacji (oznakowania) produktów i samego terenu LSR,

 • oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

 • przygotowanie lokalnych przewodników.

Realizowane projekty w ramach w/w przedsięwzięcia mają swoim charakterem obejmować działania zmierzające do promowania, zachowania lub upowszechniania dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.